Pregled formata i sadržaja skrivenog reklamiranja u medijima u Crnoj Gori
koji su sporni sa stanovišta etičkih načela o razgraničenju informativnih i marketinških poruka.