Evropski parlament nedavno je sa snažnom većinom glasova (546 za, 47 protiv, 31 uzdržan) usvojio novu Direktivu, čiji je cilj da se zaštite novinari, aktivisti, akademici i njihove organizacije od tužbi koje žele da uguše slobodu govora, a koje su poznatije kao SLAPP tužbe.

Evropski poslanik Tiemo Vulken izjavio je nakon plenarnog glasanja da SLAPP tužbe predstavljaju ozbiljnu prijetnju vladavini prava i osnovnim pravima na slobodu izražavanja. Direktiva će, kako je istakao, pomoći u borbi protiv ovakvih zloupotreba pravosudnog sistema, sprječavajući mogućnost zastrašivanja novinara/ki i aktivista/kinja.

Ove zaštitne mjere primjenjivaće se na sve prekogranične slučajeve, osim ako su i tužitelj/ka i tuženi/na iz iste zemlje EU ili ako je predmet relevantan samo za jednu državu članicu.

Finansijska zaštita

Evropski parlament je osigurao snažniju finansijsku zaštitu za žrtve uvodeći dvije ključne mjere. Prva je mogućnost prijevremenog odbacivanja tužbe ukoliko se pokaže da je slučaj neosnovan, dok druga omogućava žrtvi da od tužioca zatraži nadoknadu procijenjenih troškova postupka, uključujući pravnu pomoć i štetu. Ukoliko tuženi/na zatraži prijevremeno odbacivanje, tužiocu je potrebno dokazati opravdanost nastavka postupka. Sud takođe ima ovlašćenja da izriče dodatne kazne podnosiocima zahtjeva, koji često potiču iz političkih krugova, korporacija ili lobističkih grupa, što može uključivati naređivanje plaćanja naknade za nastalu štetu.

Pravni ljekovi za slučajeve van EU

Nova pravila osiguravaju da presude trećih zemalja u neosnovanim ili uvrjedljivim postupcima protiv pojedinaca ili institucija iz EU neće biti priznate, čime se sprečava manipulacija nadležnim institucijama. Takođe, vlade EU će omogućiti žrtvama uvrjedljivih tužbi pristup informacijama o pravnim zaštitnim mjerama i podršci, uključujući pravnu pomoć, finansijsku i psihološku podršku, na jednom centralizovanom mjestu. Države članice će morati da osiguraju pružanje pravne pomoći u prekograničnim građanskim postupcima i objave sve pravomoćne presude u slučajevima SLAPP, prikupljajući istovremeno detaljne podatke o njima.

Sljedeći koraci za Direktivu u borbi protiv SLAPP tužbi obuhvataju njeno stupanje na snagu dvadeset dana nakon objavljivanja u Službenom listu EU, nakon čega će države članice imati dvije godine da prenesu pravila u svoje nacionalne sisteme.

U svijetlu sve većeg broja SLAPP tužbi u EU, poslanici su u Rezoluciji iz 2021. godine predložili mjere za zaštitu novinara, medijskih kuća i aktivista od pravnog uznemiravanja.

Izvor: Europa.rs