Institut za medije Crne Gore (IMCG)

u okviru projekta ,,Dijagnoza i terapija slobode izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzija

raspisuje

K O N K U R S

za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Prijedlozi projekata, koji treba da doprinesu podizanju svijesti o štetnosti širenja uvredljivog govora i govora mržnje i dezinformacija, te proaktivnijeg pristupa u prevenciji i suzbijanju ovakvih oblika nedozvoljene i nezakonite komunikacije, mogu se dostaviti do 15. jula 2022. godine, do 12h.

Opšti cilj konkursa: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) da doprinesu  unapređenju prava manjina, razmjeni najboljih praksi, zaštiti ugroženih grupa i poboljšanju međuljudskih odnosa, a sve u cilju  očuvanja i zaštite slobode govora i ljudskih prava u Crnoj Gori.

Specifični cilj konkursa: Osnažene lokalne organizacije civilnog društva u Crnoj Gori da podstaknu ranjive grupe, uključujući etničke i nacionalne manjine da postanu aktivnije u svojoj zajednici. Ovo će podstaći socijalno uključivanje i potiskivanje diskriminacije, smanjenje govora mržnje i netrpeljivosti, te unapređenje poštovanja ljudskih prava.  Dodatno, organizacije trebaju nastojati da ojačaju otpornost građana na uticaj govora mržnje, uz poseban fokus na integraciju pripadnika ranjivih i etničkih grupacija u državi.

Na konkurs se mogu prijaviti crnogorske OCD koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:

•          imaju status pravnog lica;

•          neprofitnog su tipa;

•          direktno su odgovorne za pripremu i upravljanje projektom;

•          registrovane su u Crnoj Gori najmanje 12 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekta;

•          imaju sjedište u Crnoj Gori;

•          imaju godišnji prihod u 2021. godini manji od 50 000€.

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti Aplikacioni formular i Prijedlog budžeta. Prije popunjavanja ovih formulara treba pažljivo pročitati detaljne Smjernice za podnosioce prijedloga projekata.

 Za organizacije čiji projekti budu podržani, osim finansijske podrške biće obezbijeđena i obuka o upravljanju projektom kao i kontinuirana mentorska podrška u toku sprovođenja projekta.  

Kompletne prijave (popunjeni aplikacioni formular i prijedlog budžeta), zajedno sa pratećom neophodnom tehničkom dokumentacijom naznačenom u odjeljku 3.1 Smjernica  za podnosioce prijedloga projekata, treba poslati na mejl adresu grantovi@mminstitute.org sa naznakom ,,Za konkurs  za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori“.

Prijedlozi projekata se dostavljaju najkasnije do 15. jula 2022. godine do 12:00h.

U slučaju nedoumica, dodatne informacije možete dobiti slanjem pitanja na mejl adresu grantovi@mminstitute.org  najkasnije do 10. jula 2022. godine.

Tokom trajanja konkursa, Institut za medije Crne Gore održaće info sesiju, tokom koje ćemo predstaviti ovaj poziv, teme i uslove konkursa i odgovoriti na pitanja predstavnika OCD zainteresovanih za podnošenje prijedloga projekta. Datum i održavanje info sesije će biti naknadno objavljen na stranici www.mminstitute.org .

Novčana sredstva opredijeljena za ovaj konkurs iznose  20 000 EUR, pri čemu će pojedinačni projekti biti podržani u iznosu do 5 000 EUR. Vrijeme trajanja projekta mora biti između 6 i 8 mjeseci.  Napomena: Sprovođenje projekta mora biti završeno do 31.03.2023. godine.

Projekat Dijagnoza i terapija slobode izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzija je zajednička inicijativa Instituta za medije Crne Gore (IMCG), Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Ul-info, usmjerena ka jačanju i zagovaranju slobode izražavanja, suzbijanju govora mržnje i smanjenju etničkih tenzija u Crnoj Gori.  Projekat je finansiran od strane Evropske unije kroz Program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2020, EIDHR, a kofinansiran je od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Projekat će se sprovoditi u periodu 01.01.2022-01.07.2023. Opšti cilj projekta je da doprinese razvoju i učvršćivanju demokratije i vladavine prava i poštovanju osnovnih sloboda, počev od jačanja slobode izražavanja, suzbijanja govora mržnje i smanjenja etničkih tenzija u Crnoj Gori.

Pregled dokumentacije:

Aneks 1: Smjernice za podnosioce prijedloga projekata

Aneks 2: Aplikacioni formular projekta

Aneks 3: Izjava podnosioca prijedloga projekta

Aneks 4: Ovlašćenje partnera

Aneks 5: Prijedlog budžeta projekta

*Napomena: Verziju Poziva za podnošenje prijedloga projekta na albanskom jeziku možete preuzeti ovdje.