Statut

I Opšte odredbe

Član 1.

Statutom nevladinog udruženja “Institut za medije Crne Gore” (u daljem tekstu: Udruženje) uređuju se slijedeći odnosi:

 • naziv i sjedište Udruženja;
 • pečat i štambilj Udruženja;
 • logotip Udruženja;
 • radni jezik Udruženja;
 • ciljevi i djelatnost Udruženja;
 • organi Udruženja;
 • način ostvarivanja javnosti rada Udruženja;
 • način finansiranja Udruženja;
 • prestanak i raspolaganje imovinom Udruženja;
 • promjene Statuta Udruženja.

Član 2.

Statutom Udruženja uređuju se sva bitna pitanja koja su od  značaja za djelovanje i rad Udruženja, shodno Zakonu i autonomnim ovlašćenjima članova Udruženja.

 

Član 3.

Udruženje je neprofitna organizacija sa članstvom koja na osnovu stečene imovine djeluje kao samostalno i samofinansirajuće pravno lice.
Udruženje je nezavisno od političkih partija, koalicija, pokreta i interesnih grupa i služi interesima novinara i medijskih profesionalaca.
Udruženje ne služi parcijalnim interesima privatnih osoba, interesnih grupa, medijskih i novinarskih asocijacija i organizacija i ne djeluju politički i vjerski.

II Naziv i sjedište

Član 4.

Naziv Udruženja je: INSTITUT ZA MEDIJE CRNE GORE.
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: MONTENEGRO MEDIA INSTITUT.
Sjedište Udruženja je u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9.

 

III Pečat i štambilj

Član 5.

Udruženje ima svoj pečat i štambilj.
Pečat Udruženja obavezno sadrži naziv i sjedište Udruženja.
Stambilj Udruženja sadrži naziv Udruženja, oznaku za djelovodni broj i oznaku za datum.

IV Logotip Udruženja

Član 6.

Udruženje ima svoj logotip.

V Radni jezik
Član 7.

Radni jezik Udruženja je crnogorski jezik.

 

VI Ciljevi i djelatnost

Član 8.

Udruženje djeluje u skladu sa slijedećim ciljevima: unaprjeđuje profesionalne vještine crnogorskih novinara,doprinosi razvoju nezavisnih, slobodnih i pluralističkih glasila u Crnoj Gori, upoznaje javnost sa važnošću informisanja i komunikacije,inicira i podržava učešće crnogorskih medija i medijskih profesionalaca u regionalnoj i međunarodnoj obuci i drugim aktivnostima koje podržavaju jačanje standarda profesije i etike, razvija veze između crnogorskih novinara i medijskih profesionalaca sa kolegama iz međunarodnih medija.

VII Organi Udruženja

Član 9.

                        Organi Udruženja su:

 • Generalna skupština Udruženja,
 • Upravni odbor Udruženja   i
 • Direktor Udruženja.

Generalna skupština (u daljem tekstu: GS) i Upravni odbor su organi upravljanja u Udruženju.
                        Direktor je organ zastupanja Udruženja prema trećim licima.

Odredbama ovog Statuta, kojim se reguliše rad organa upravljanja, naročito se uređuju:

 • ovlašćenja i sastav organa upravljanja Udruženja; 
 • način izbora i opoziva organa upravljanja Udruženja;
 • način rada i sazivanja sjednica organa upravljanja Udruženja;
 • kvorum, način odlučivanja i mandat članova organa upravljanja Udruženja;
 • prava i obaveze članova Udruženja, uključujući i način ostvarivanja prava na sazivanje skupštine kad ona nije sazvana u roku utvrđenom statutom.
 • uslovi za sticanje i gubitak članstva u Udruženju;
 • način vođenja evidencije članova Udruženja.
 • Generalna skupština 

Članovi Udruženja
Član 10.

Najviše upravljačko tijelo u Udruženju je GS.
Nezavisna pravna lica iz slijedećih medijskih sektora uključujući:
a/ privatne štampane medije,
b/ privatni radio,
c/ privatnu televiziju,
d/ javne štampane medije,
e/ javni radio,
f/ javnu televiziju,
g/ profesionalne organizacije,
su prihvatljivi kao članovi Udruženja i imaju pravo slati predstavnike u GS prema kriterijima i principima navedenim u odredbama ovog Statuta.

Uslovi za prijem članova Udruženja

Član 11.

Da bi se kvalifikovao kao član Udruženja svaki medij ili organizacija iz sektora spomenutih u članu 10. ovog statuta treba da ispuni slijedeće kriterijume:

 • da je registrovan kao pravno lice prema zakonu Crne Gore;
 • da ima stalno sjedište i poslovno mjesto u Crnoj Gori;
 • da izvodi svoje aktivnosti prema svojim registrovanim ciljevima i poljima aktivnosti/poslovanja najmanje tri mjeseca;
 • da privatni mediji objavljuju/emituju vijesti i informacije članke/reportaže/programe iz vlastite produkcije;
 • da su javni mediji službeno registrovani i rade prema crnogorskoj legislativi.

Ako je član Udruženja iz oblasti elektronskih medija obustavio svoje djelovanje za period koji je duži od 3 mjeseca prestaje mu članstvo u Udruženju. Ako je član Udruženja iz oblasti printanih medija obustavio svoje djelovanje za period koji je duži od 3 mjeseca od dana registrovanog izlaženja medija (dnevno, nedjeljno, mjsecno, periodicno itd.) prestaje mu članstvo u Udruženju.
Ako je član Udruženja iz oblasti profesionalnih organizacija obustavio svoje djelovanje za period koji je duži od 3 mjeseca prestaje mu članstvo u Udruzenju.
Zahtjev za članstvo u Udruženju, zajedno sa dokumentacijom o prijavi, statutima, službenim podacima o zaposlenom osoblju, posljednji godišnji izvještaj i druga relevantna dokumenta se podnose Upravnom odboru koji zastupa Predsjednik UO.
Nakon perioda od 21-og radnog dana poslije dana prijema zahtjeva Upravni odbor obaviještava podnosioca zahtjeva o tome da li se članstvo može dodijeliti ili ne.
Upravni odbor ima pravo zatražiti dodatne materijale ili pozvati podnosioca zahtjeva na sastanak kako bi dobio dodatne infromacije.
Ako podnosilac zahtjeva ne pruži u okviru roka koji postavlja Upravni odbor dodatne materijale ili informacije koje se traže Upravni odbor može odbiti članstvo ili odložiti svoju odluku.
Članovi Udruženja su dužni da u roku od 10 (deset) dana dostave sve promijenjene podatke koji su od značaja za komunikaciju u okviru Udruženja (nova adresa, novi telefonski brojevi i sl.).

Izbor predstavnika u GS

Ćlan 12.

Članovi Udruženja će birati svog predstavnika u GS prema sljedećim kriterijima:

A. PRIVATNI MEDIJI

Privatni mediji sa pet ili više stalno zaposlenih ili honorarno angažovanih  novinara mogu poslati dva predstavnika u GS.
Privatni mediji sa manje od pet stalno zaposlenih ili honorarno angažovanih novinara mogu poslati jednog predstavnika u GS.
U slučaju da više privatnih medija pripada istom vlasniku ili medijskoj jedinici,ta medijska grupa može biti predstavljena sa maksimum tri predstavnika.

B. JAVNI MEDIJI

Svaki javni medij može imati dva predstavnika u GS, od kojih jedan mora biti novinar. U slučaju da javni medij uključuje lokalne ili regionalne jedinice u Crnoj Gori u vlastiti raspored objavljivanja/emitovanja, ima pravo na jednog dodatnog predstavnika za svaku od 5 lokalnih/regionalnih jedinica.

C. PROFESIONALNE ORGANIZACIJE

Udruženje profesionalnih novinara Crne Gore ima pravo na 3 predstavnika u GS.
Nezavisni sindikat novinara Crne Gore ima pravo na 2 predstavnika u GS.
Druge profesionalne medijske organizacije, službeno registrovane u Crnoj Gori (kamermani, urednici, fotografi, novinarski klubovi, itd.) imaju pravo na po jednog predstavnika u GS.
Nevladine i druge organizacije službeno registrovane u Crnoj Gori koje za svoj cilj imaju razvoj medija u Crnoj Gori imaju pravo na po jednog predstavnika u GS-u.

Lista predstavnika

Član 13.

Lista predstavnika za učešće na sjednici GS verifikovaće se prije otvaranja sjednice GS nakon podnošenja  službenog punomoćja koju izdaju nezavisna pravna tijela navedena u članu 10. ovog statuta.

Način rada i odlučivanja na sjednicama Generalne skupštine

Član 14.

GS će raditi po dnevnom redu usvojenom na njenom sastanku.
Natpolovična većina svih predstavnika članova GS čini kvorum.
Sve odluke GS se donose prostom većinom glasova osim ako nije drugačije navedeno u ovom statutu ili odlučeno na sastanku GS.
GS na sastanku bira predsjedavajućeg koji ima dužnost da predsjedava sastankom, rješava pitanja vezana za proceduru sastanka, organizuje izbore i formuliše odluke.
GS može odlučiti prostom većinom da se o nekim pitanjima odluka može donijeti tajnim glasanjem.
Na sjednicama GS vodi se zapisnik koji potpisuju  predsjedavajući i izabrani zapisničar.

Sazivanje Generalne skupštine

Član 16.

Upravni odbor saziva redovno zasijedanje GS jednom godišnje ili po potrebi.
Redovna GS se održava nakon pismenog obavještenja (pismo, faks, mail) koji sastavlja Upravni odbor i dostavlja svakom članu Udruženja i to najkasnije 15 dana prije dana održavanja sastanka.
Vanredna GS se saziva na zahtjev najmanje trećine članova Udruženja i to najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

Nadležnost Generalne skupštine

Član 17.

GS je nadležna za:

 • razmatranje ukupnog djelovanja Udruženja i pitanja koja seodnose na dugoročnu strategiju razvoja Udruženja i davanje preporuka Upravnom odboru;
 • razmatranje godišnjeg izvještaja Upravnog odbora, uključujući  finansijski i revizorski izvještaj i davanje preporuka Upravnom odboru;
 • usvajanje plana rada za narednu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • usvajanje godišnjeg finansijskog plana;
 • promjenu statuta i usvajanje novog statuta Udruženja;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • izbor i razrješenje predsjednika i članova Upravnog odbora.
 • izbor predsjedavajućeg tokom održavanja svoje sjednice;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja udruženja;
 • odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruženja;
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruženja.

2. Upravni odbor

Član 18.

GS bira članove Upravnog odbora na period od 2 (dvije) godine.
Upravni odbor se sastoji od osam (8) članova uključujući: predsjednika, 1 predstavnika privatnih TV stanica,1 predstavnika privatnih radio stanica, 1 predstavnika privatnih štampanih medija, 2 predstavnika javnih medija i 2 predstavnika profesionalnih organizacija.
Zamjenik člana svakom članu Upravnog odbora se bira u skladu sa pravilima i propisima
navedenim u ovom Statutu, kako bi zamijenio člana Upravnog odbora u slučaju da on/ona nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze.
Ako član Upravnog odbora promijeni medijski sektor iz kojeg je on/ona izabran/a, njegov/njen zamjenik ga/ju zamjenjuje kao član odbora.
Članovi Upravnog odbora su dužni da o svom radu i radu Upravnog odbora izvještavaju organe koji su ih izabrali.

Predsjednik Upravnog odbora

Član 19.

Generalna skupština bira tajnim glasanjem predsjednika Upravnog odbora na period od dvije godine.
Predsjednik Upravnog odbora je osoba poštovana u društvu i sa profesionalnim iskustvom koje mu ogućava da vrši dužnost predsjednika.
Predsjednik se razrješava u slučaju da GS donese odluku o nepovjerenju.
Kada predsjedniku istekne mandat svi članovi GS imaju pravo nominovati kandidate za izbor od strane GS.
Ukoliko je za predsjednika Upravnog odbora predloženo vise od dva kandidata održaće se dva izborna kruga pod uslovom da u prvom izbornom krugu niko od predloženih kandidata nije dobio natpolovičnu većinu glasova.
Za predsjednika Upravnog odbora je izabran kandidat koji je u prvom izbornom krugu dobio natpolovicnu vecinu glasova ili kandidat koji je u drugom izbornom krugu dobio vise glasova.
Ako predsjednik postane nesposoban za obavljanje svojih dužnosti Upravni odbor bira jednog od svojih članova da vrši dužnost predsjednika dok se ne sazove vanredna sjednica GS za izbor predsjednika.

Način rada i odlučivanja

Član 20.

Svaki član Upravnog odbora ima pravo na jedan glas.
Direktor nije član Upravnog odbora, a po pravilu prisustvuje sastancima Upravnog  odbora.
Članovi Upravnog odbora ne zarađuju platu ni nagrade osim nadoknade troškova proizašlih iz obavljanja njihovih dužnosti.
Sastankom Upravnog odbora predsjedava predsjednik ili, u slučaju njegove/njene odsutnosti, član Upravnog odbora koji se odabere na tom sastanku.
Sastanci Upravnog odbora se drže po potrebi ali ne manje od 2 puta godišnje a datum i dnevni red sastanka se pismenim ili telefonskim putem najavljuje članovima ne manje od 3 dana prije dana održavanja sastanka.
Više od polovine članova Upravnog odbora čine kvorum.
Odluke se donose prostom većinom glasova osim ako nije drugačije uređeno ovim Statutom. U slučaju pariteta glasova predsjedavajući ima odlučujući glas.
Ako član Upravnog odbora ima sukob interesa u vezi s pitanjem o kojem se diskutuje on/ona
daje blagovremeno objašnjenje  i uzdržava se od glasanja.
Ako predsjedavajući ima sukob interesa, sastanku predsjedava drugi član po izboru Upravnog
odbora, a on se uzdržava od glasanja. Pod ovim uslovom u slučaju pariteta glasova odluka se smatra ništavnom.
Upravni odbor prati svoj dnevni red odobren na prvom sastanku.
Na sastanku se vodi zapisnik, a članovi učesnici potpisuju donešene odluke.
Upravni odbor izvršava najviša prava GS u prelaznom periodu između dva zasjedanja GS.

Nadležnost

Član 21.

Upravni odbor je nadležan da:

 • određuje tekuću politiku i pravce djelovanja Udruženja;
 • odobrava godišnji plan djelovanja Udruženja, glavne pravce i budžet;
 • predlaže GS reorganizaciju ili raspuštanje Udruženja u skladu sa odredabama ovog Statuta;
 • predlaže izmjene i dopune ovog Statuta;
 • predlaže godišnje finansijske izvještaje i budžet za narednu godinu i izvještaje o godišnjim aktivnostima Upravnog odbora;
 • bira i razrješava direktora Udruženja i određuje njegovu platu;  
 • uređuje broj radnog osoblja u Udruženju, organizacijsku strukturu, fond za plate i odobrava pravila o nadoknadi za članove Upravnog odbora kao i revizorov honorar i njegovu visinu - na osnovu prijedloga direktora Udruženja;
 • raspolaže dobrima Udruženja;
 • vodi elektronsku evidenciju članova Udruženja;
 • saziva Generalnu skupštinu;
 • uređuje sva druga pitanja osim onih koja se odnose na ovlašćenja GS.

Rješavanje konflikta interesa

Član 22.

Član Upravnog odbora koji ima privatni interes da sarađuje sa Udruženjem kroz pravljenje direktnog ili indirektong sporazuma ili je spreman napraviti sugestiju takve prirode, prijavljuje to Upravnom odboru.
U slučaju iz prethodnog stava  postoji sukob interesa zbog čega član Upravnog odbora ne učestvuje u glasanju o tom pitanju.

3. Direktor Udruženja

Član 23.

Direktor Udruženja upravlja svakodnevnim aktivnostima IMCG.
Upravni odbor postavlja Direktora na period od četiri godine u skladu sa slijedećom procedurom:

 • javni konkurs za mjesto u kojem su navedeni glavni zadaci, prava, tražene lične i profesionalne kvalifikacije Direktora kao i dokumenti potrebni za registraciju;
 • Upravni odbor odobrava smjernice za mjesto i stavlja ih na raspolaganje svim potencijalnim kandidatima zajedno sa informacijom o Udruženju  na njihov zahtjev;
 • Na osnovu  konkursa Upravni odbor analizira i procjenjuje sve prijave i priložena dokumenta i bira najmanje tri kandidata za razgovor koji obavlja Upravni odbor;
 • Na osnovu razgovora Upravni odbor odlučuje koji će kandidat biti imenovan;
 • Sve gore navedene odluke Upravnog odbora moraju biti donijete sa najmanje dvije trećine glasova "za";
 • Upravni odbor daje mandat predsjedavajućem da uđe u sporazum o zapošljavanju sa odabranim kandidatom. Mandat uključuje smjernice o nivou plate, beneficijama, uslovima rada, dužnostima i obavezama;

Član 24.

Ugovor o zapošljavanju direktora Udruženja može se produžiti odlukom Upravnog odbora koju odobri barem dvije trećine članova glasanjem "za".
Nema ograničenja u vezi s odlukom o periodu i broju produženja.
U ovom slučaju ne mora se primijeniti procedura zapošljavanja.
Upravni odbor može okončati ugovor o zapošljavanju Direktora ako najmanje dvije trećine članova podrži odluku a to može učiniti i Direktor lično.
U oba slučaja utvrđena prethodnim stavom okončanje se vrši uz najavu od tri mjeseca (otkazni rok).
Član 25.

Direktor Udruženja je ovlašćen da:

 • upravlja svakodnevnim aktivnostima Udruženja i izvještava Upravni odbor;
 • zastupa Udruženje u pravnim odnosima prema trećim licima  (međutim, u nekim pitanjima ovo pravo zastupanja može biti ograničeno odlukom Upravnog odbora);
 • raspolaže finansijama Udruženja u okviru kompetencija koje odredi Upravni odbor (u slučaju izostanka odluke Upravnog odbora o ovom pitanju Direktor nema pravo raspolaganja finansijama Udruženja);
 • izrađuje godišnje i polugodišnje finansijske  i poslovne planove i budžete, preduzima mjere na ispunjavanju glavnih smjernica finansijskih i poslovnih planova Udruženja i o tome izvještava Upravni odbor;
 • zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruženja;
 • odgovora za zakonitost rada Udruženja;
 • vodi poslove Udruženja saglasno odlukama Upravnog odbora;
 • podnosi Upravnom odboru predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruženja;
 •  preduzima akcije na pribavljanju fondova potrebnih za finansiranje aktivnosti Udruženja i razvija i proširuje te aktivnosti;
 • upravlja svakodnevnim radom zaposlenih, imenuje (ugovorom o radu) i otpušta zaposlene;
 • određuje druga pitanja koja mu u zadatak postavi Upravni odbor ili su mu data u odgovornost.

Član 26.

Direktor ne sačinjava sporazume i ugovore u ime Udruženja vođen/a svojim privatnim interesima.
Šteta nanešena Udruženju i drugima zbog nesmotrenosti, nemara, prevare ili drugih nezakonitih postupaka Direktora prenosi se na Direktora.
Direktor ne ulazi u upravno tijelo ili druge poslovne cjeline ili organizacije bez saglasnosti Upravnog odbora.

VIII Javnost rada Udruženja

Član 27.

                        Udruženje obavještava javnost o svom radu putem saopštenja za medije, press-konferencija i pozivanjem predstavnika medija na sjednice svojih organa.

IX Način finansiranja Udruženja

Član 28.

Udruženje stiče imovinu od: članarine, dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, zaostavštine,
kamata na uloge, dividendi, zakupnine, prihoda od privredne djelatnosti i na drugi način koji nije u suprotnosti sa zakonom.
Član 29.

Upravni odbor bira ovlašćenu kompaniju za reviziju ili ovlašćenog revizora da napravi inspekciju finansijskih aktivnosti Udruženja.
Revizija se vrši ne manje od jednog puta godišnje unutar propisanog perioda.
Direktor ima pravo da zaključi ugovor o izradi revizorskog izvještaja.

Član 30.

Udruženje investira prihode samo u aktivnosti ispunjavanja ciljeva  Udruženja.
Udruženja ne distribuira dividende od prihoda, ne daje zajam pojedincima ili poslovnim cjelinama ili organizacijama, ne plaća u njihovo ime, ne daje sponzorstvo, donacije i kredite, ne daje imovinu na privremenu upotrebu i zalog i ne finansira aktivnosti zabranjene zakonom.
Predsjednik Upravnog odbora ili njegovi članovi ili Direktor i zaposleni nemaju pravo vršiti poslove ili finansijske aktivnosti tražeći lični profit i koristeći imovinu Udruženja.
Udruženje ne daje donacije ili robe kandidatima iz političkih partija i koalicija koji se kandiduju za parlament, predsjedničke ili izbore za lokalnu upravu.

Član 31.

Udruženje ima pravo da otvori račun u domaćoj i stranoj valuti u bilo kojoj banci.
Donacije su imovina Udruženja.
Udruženje registruje donacije kao prihod i registruje sumu koju je dao svaki od donatora.
Udruženje može izdati potvrdu donatoru navodeći sumu koju je dao/dala kao i svrhu u koju će se donacija koristiti.
Primljena donacija se koristi samo u određenu svrhu a donator se obaviještava o primjeni.
Udruženje nije odgovorno za štete nanesene drugima a prouzrokovane od strane članova Upravnog odbora, zaposlenih po ugovoru o radu,  osim za one koje su prouzrokovane tokom implementacije njihovih dužnosti.

Član 32.

Finansijsko knigovodstvo se vodi u skladu sa Zakonom Crne Gore o računovodstvu i drugim relevantnim zakonskim propisima.
Udruženje finansijsku godinu počinje 1. januara a završava 31. decembra svake godine.
Prihod koji preostane nakon plaćanja zakonskih obaveza koristi se za djelatnosti Udruženja.

X Prestanak i raspolaganje imovinom

Član 33.

Odluka o reorganizaciji ili prestanku Udruženja postaje važeća ako je takav prijedlog odobren od strane apsolutne većine članova Upravnog odbora čemu slijedi odluka tri četvrtine registrovanih članova redovne Generalne skupštine koji glasaju za takvu odluku.  
Reorganizacija ili prestanak Udruženja vrši se u skladu sa osnovama i pravilima uređenim Zakonom o nevladinim organizacijama.
            U slučaju brisanja iz registra nevladinih udruženja preostala imovina Udruženja dodjeljuje se drugoj nevladinoj organizaciji ili javnoj ustanovi sa sjedištem u Crnoj Gori koja djeluje u oblasti medija i medijskih sloboda. 

XI Promjene Statuta
Član 34.

Promjena statuta ili donošenje novog statuta Udruženja vrši se ukoliko su ispunjeni slijedeci uslovi:

 • da je većina od svih članova Upravnog odbora utvrdila prijedlog promjene Statuta;
 • da je dvotrećinska većina prisutnih predstavnika članova Udruzenja na redovnoj ili vanrednoj Generalnoj skupstini usvojila prijedlog Upravnog odbora o promjeni Statuta.

 

XII Završna odredba

Član 35.

                        Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut IMCG od 30. maja 2003. godine.
Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u registar nevladinih organizacija.