Promocija medijske i informacione pismenosti na Zapadnom Balkanu

Sedam organizacija za razvoj medija sa Zapadnog Balkana udružilo je snage pod okriljem projekta “Mediji za građane – građani za medije” s ciljem razvoja kapaciteta civilnog sektora za unapređenje medijske i informacione pismenosti u regionu.
Cilj projekta, koji će trajati od 2018. do 2021. godine, je da doprinese jakom i vitalnom civilnom društvu koje će aktivno zagovarati unapređenje politika i praksi medijske pismenosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Šta podrazumijeva projekat?

Istraživački izvještaji će mapirati trenutno stanje politika i praksi medijske pismenosti u svakoj od zemalja i u regionu, što će biti osnova za dalje aktivnosti. 

Koalicije za medijsku i informacionu pismenost, u vidu interdisciplinarnih radnih grupa, će biti formirane u svakoj od zemalja i radiće na pripremi zagovaračkih planova, te koordinirati njihovu implementaciju, podržanu zagovaračkim kampanjama. 

MIL Regional Screenshot, jednodnevni događaj koji će u Novom Sadu, u Srbiji, okupiti različite zainteresirane strane, aktiviste, eksperte i praktikante na regionalnoj diskusiji o unapređenju medijske i informacione pismenosti.

MIL ljetni festival će u Ohridu (Makedonija) okupiti oko 150 učesnika na edukativnim radionicama, stručnim panelima i sesijama sa vodećima regionalnim i evropskim ekspertima, s ciljem razmjene znanja i praksi o inovativnim i kreativnim digitalnim rješenjima za promociju i učenje medijske i informacione pismenosti. 

Trening trenera će kreirati regionalni roster od 50 trenera medijske i informacione pismenosti čija će uloga biti da dalje treniraju organizacije civilnog društva koje žele unaprijediti i promovirati medijsku i informacijsku pismenost u regionu. 

• Projekat će finansirati 40 inicijativa za medijsku i informacijsku pismenostkreiranih od strane organizacija civilnog društva s ciljem podizanja svijesti i edukacije o medijskoj i informacijskoj pismenosti i njenoj važnosti. 

Internet kampanje koje će za fokus imati stavove novinara, nastavnika i građana (studenata, roditelja, starijih građana) o medijskoj pismenosti. 

• “Novinarstvo za građane” će dovesti renomirane novinare u srednje škole, s ciljem približavanja medijske i informacijske pismenosti učenicima i njihovom fokusiranju na medijske slobode i kritičko razumijevanje medijskih sadržaja. 

 

 

 

 

 

 

Pratite “Mediji za građane - građani za medije“ na društvenim mrežama:
www.cimusee.org
https://www.facebook.com/CIMUSEE/
@CIMU_SEE 
www.seenpm.org
https://www.facebook.com/seenpm.org/
@SEENPM_org 
Za informacije o projektu, možete se obratiti na [email protected].

Regionalni program “Mediji za građane – građani za medije: Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za razvoj medijske i informacione pismenosti na Zapadnom Balkanu” uz podršku Europske unije implementiraju partnerske organizacije Mediacentar Sarajevo, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni Institut, SEENPM.